Spain

هشدار ANFFECC درباره ریسک جابه‌جایی

انجمن تولیدکنندگان سرامیک، لعاب و رنگ سرامیک اسپانیا ریسک جابه‌جایی صنایع به دلیل وضعیت دشوار پیش‌روی این حوزه را یادآوری کرد.مجمع عمومی سالانه تولیدکنندگان سرامیک، لعاب و رنگ سرامیک اسپانیا

ادامه رشد غیرقابل توقف Pamesa

بنا بر گزارش‌ها، درآمد تلفیقی Grupo Pamesa در سال 2021 برابر با 1220 میلیون یورو بوده است که حاکی از رشد 56 درصدی در مقایسه با سال 2021 است. این