Spain

ادامه رشد غیرقابل توقف Pamesa

بنا بر گزارش‌ها، درآمد تلفیقی Grupo Pamesa در سال 2021 برابر با 1220 میلیون یورو بوده است که حاکی از رشد 56 درصدی در مقایسه با سال 2021 است. این

تولیدکنندگان رنگ و لعاب اسپانیایی زنگ هشدار را به خاطر کاهش شدید تقاضا به صدا در می‌آورند

در ماه آوریل سفارشات تقریباً نصف شدند. ANFFECC خواستار اقدامات فوریِِ اقتصادی برای تضمین نقدینگی برای کسب و کارها است. اکثر تولیدکنندگان رنگ و لعاب سرامیکی اسپانیا، پس از توقف