نمایشگاه ها

The Big 5 Dubai

Big 5 جامعه جهانی ساخت و ساز را زیر یک سقف متحد می کند و نوآوری، دانش و فرصت های تجاری پیشرو را برای ذینفعان

Cevisama

CEVISAMA نمایشگاه بین المللی سرامیک های معماری CEVISAMA نمایشگاه بین المللی سرامیک های معماری، تجهیزات حمام و آشپزخانه، سنگ طبیعی، مواد اولیه، لعاب، فریت و