Gaiotto

Duravit Egypt چهارمین ربات GA2000 خود را نصب می‌کند

شعبۀ Duravit در مصر پروژۀ بلند پروازانۀ نوسازی کارخانۀ خود را با سفارش ربات لعاب‌زنی اتوماتیک SACMI-Gaitto دیگری ادامه می­‌دهد. Gaiotto ربات جدیدی با نام GA2000 را به Duravit مصر