COESIA

کسب مالکیت 100 درصدی System Ceramics توسط Coesia

در تاریخ 9 ژوئن، شرکت چند ملیتی مستقر در بولونیا مالکیت 40% باقی‌مانده از سهام System Ceramics را نیز به دست آورد. در ژانویه 2019، Coesia مالکیت 60% از سهام