VIBROTECH

سیستم اتوماتیک تغذیه رنگ از شرکت Vibrotech

راهکار شرکت ویبروتک در مدیریت بهینه مصرف، صرفه‌جویی در مصرف جوهرهای چاپ دیجیتال و نیروی کار مرتبط شرکت ویبروتک که عضو گروه Certech نیز می‌باشد با تخصص در فیلتراسیون با