Novaref

سرمایه‌گذاری‌های جدید Novaref

هدف از سرمایه‌گذاری‌های جدید این شرکت تولید کننده رولرهای سرامیکی، بهبود کیفیتِ برترین محصولات خود و همچنین افزایش ظرفیت تولید است.این روزها، Novaref که یک تولیدکننده مستقر در ورونای ایتالیا