BONGIOANNI

Bongioanni شکل هندسی کاشی بام را بهبود می‌دهد

بونجوآنی (Bongioanni) با هدف برآورده کردنِ کامل نیازهای مشتریانش، چند فناوری نوآورانه را که قادرند تا بهبود بیش‌تری در طراحیِ شکل هندسی کاشی بام پدید آورند، توسعه داده است. بونجوآنی