SOMANY CERAMICS

اقدام Somany Ceramics برای توسعه بیشتر

گروه سرامیک هندی Somany ظرفیت تولید خود را با 20 درصد افزایش به حدود 76 میلیون متر مربع در سال خواهد رساند. این پروژه باید تا مارس 2022 تکمیل شود.