STUDIO MM

افزایش همکاری‌های Stadio MM و Main Laboratory

در چند ماه گذشته Main Laboratory یک بخش آزمایشگاهی را به تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی مواد مورد استفاده در صنایع سرامیک اختصاص داده است.همکاری بین دو آزمایشگاه فناوری