REMIX

سرمایه‌گذاری‌ها و تصویر جدید Remix

علیرغم مشکلات حال حاضر در بازار جهانی سرامیک، Remix سال 2024 را با دو پروژه بزرگ آغاز کرد. هدف از این دو پروژه تضمین رشد و توسعه آینده و تاکید