Index

Index و Big 5 دبی به سال 2021 موکول شدند

این دو نمایش را که dmg events سازمان‌دهی می‌کند، به ترتیب از 31 مه تا 2 ژوئن و از 12 تا 15 سپتامبر 2021 در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار