ICF & WELKO

اهداف I.C.F. & Welko برای سال 2021

مدیرعامل جدید، Roberto Magnani، گسترش بیشتر فعالیت‌های شرکت در زمینه تحقیق و توسعه با تمرکز بر فناوری‌های سبز و صنعت 4.0 را تایید می‌کند. با وجود مشکلات به وجود آمده