CERBRAS

نصب خط جدید و کوره Sacmi در Cerbras

با این سرمایه‌گذاری، فناوری مورد استفاده Cerbras برای تولید کاشی‌های پرسلانی لعاب‌دار/ پولیش شده به استفاده از پودر اسپری خشک تغییر پیدا می‌کند. این خط جدید شامل بزرگترین کوره Sacmi