ANDIL

Confindustria Ceramica با ANDIL ادغام می‌شود

مجمع اعضاء، ادغام شرکت ANDIL با Confindustria Ceramica را تصویب کرد که در حال حاضر، نمایندگیِ تولید کنندگان آجر و کاشی بام را نیز بر عهده دارد. مجمع اعضای Confindustria