AFRICA

ساخت 8 میلیون خانه تا سال 2050 در غنا

هدف از این پروژه جبران کسری بیش از 1.2 میلیون واحدی مسکن در غنا است. دولت غنا اعلام کرد قصد دارد برای جای دادن جمعیت رو به رشد خود و