slab

تب تند تولید اسلب های پرسلانی در جهان

با توجه به تعداد پروژه های رو به احداث برای تولید اسلب پرسلانی در جهان، به نظر می‌رسد سهم اسلب‌های پرسلانی تا 5 سال آینده به %10 تولید جهانی کاشی های