Mechanical design

تکامل هوشمند توسعه محصول

شرکت MProject Consulting از RPD (توسعه محصول از راه دور، Remote Product Development) رونمائی کرد که یک برنامه جدید برای صنعتی شدن و توسعه محصول سرامیکی از راه دور است