نام شرکت:  Tile Edizioni

آدرس: (Via Fossa Buracchione 84 · 41126 Baggiovara (MO - ایتالیا

کد مالیاتی: IT02778050365

شماره مالیات ارزش افزوده : IT02778050365

ثبت نام شده در ثبت شرکت: مدنا-ایتالیا

شماره ثبت: 02778050365

سرمايه ثبت شده (در بيانيه اظهار نظر در صورت لزوم): 51.400،00 €