Digital Services

تملک IPREL توسط SACMI و گسترش خدمات نوآوری دیجیتال

اکنون گروه ساکمی از 100٪ مالکیت شرکت متخصص در طراحی و توسعه خدمات دیجیتال برای نظارت و خودکارسازی (اتوماسیون) صنعتی برخوردار است. اکنون SACMI توانسته 100٪ سهم کنترل کننده در IPREL را