هد پرینت نوآورانه e·Q5

چاپگر هیبریدی جدید EFI Cretaprint

هد پرینت اختصاصی e·Q5 که جدیداً توسعه یافته، قادر است تا هم با جوهرهای سنتی و هم با جوهرهای پایه آبی کار کند. چاپگرهای هیبریدی جدید EFI Cretaprint مخصوصاً برای