دنیای سرامیک 51

مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 51 سال 1400

در این شماره می‌خوانید: سرمقاله: یک جامعه جهانی     بخش اقتصادی:  برترین تولیدکنندگان چینی بهداشتی در جهان مواد اولیه و تکنولوژی های نوین     اقتصادی: افزایش هزینه ها