دنیای سرامیک 49

مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 49 سال 1400

در این شماره می‌خوانید: شامل ویژه نامه صنعت آجر سرمقاله: بازگشت به عقب بخش اقتصادی :  تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک رونق کاشی‌های ایتالیایی در مقایسه با سطح