دنیای سرامیک 47

مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 47 سال 1400

در این شماره میخوانید: شامل ویژه نامه صنعت آجر سرمقاله: بازگشت به کسب و کار بخش اقتصادی : صد سالگی Colorobbia ، تجربه یک قرن تحلیل مالی تولید کنندگان کاشی