جوهر چاپ

تولید جوهر چاپ Doraink در ایران

تولید جوهر چاپ دیجیتال توسط شرکت اسپانیایی Doramic int S.L در ایران با تکنولوژی و مواد اولیه اسپانیایی و تحت برند Doraink  شرکت Doramic int S.L نسبت به تولید جوهر چاپ در